Organisationen

PAPEGOJAN I GRANSKOGEN

Not Quite – en kaotisk organisation som det går ganska bra för.

Not Quite är en plats och ett nätverk för professionella utövare inom olika konstformer. Vi består av ca 70 medlemmar, varav ett 40-tal lever i eller i närheten av Fengersfors. Våra medlemmar använder sig av Not Quite på många olika sätt. En del för nätverket,
andra för att ställa ut, en del för att sälja konst eller konsthantverk i Not Quite Butik. För att arbeta i våra kollektivverkstäder, delta i kurser och workshops, få hjälp med bokföringen, eller med att söka projektmedel.

När människor i närområdet tänker på eller talar om oss är det i första hand som “besöksmålet Not Quite”. Samtidigt skulle säkerligen flera av Not Quites medlemmar hålla med om att det är just det som är Not Quite – bruket, utställningarna, caféet, evenemangen, diskussionerna om bristen på toaletter, och var vi egentligen ska parkera? Efter genomförda intervjuer med Not Quites medlemmar framkommer det emellertid att det är gemenskapen, och att vi formar vår verksamhet tillsammans, som är den övervägande faktorn till att nya medlemmar strömmar till och som får de gamla att stanna kvar. Vi bygger en kollektiv plats att vara på, verka i, besöka och uppleva. För oss själva och för andra. Vi bygger sammanhang!
När besökarna åkt hem, septembersolen går ner bakom skorstenen och yllekoftan åker på igen, då kanske vi är som mest sprudlande. Idéer och samarbeten formas över fikaborden, i verkstäderna och på kontoret. Ibland blir det ett projekt, ibland någons dagliga bröd för flera år framöver.

Kanske är det så att om en ska verka som kulturarbetare på landsbygden så behöver en bygga ett samhälle, i större utsträckning än i staden?

En viktig aspekt av Not Quites verksamhet är att våra medlemmar styr verksamhetens riktning. Visst finns det både verksamhetsledning och en styrelse fast i slutändan genomförs “experimentet Not Quite” av våra medlemmar.
Styrelsen för den ekonomiska föreningen Not Quite, beslutar om budget och har övergripande ansvar för att definiera verksamhetens syften och mål, och att dessa efterlevs.
Det är styrelsen som beslutar i vilken riktning ledningsgruppen ska arbeta. Ledningsgruppen består i sin tur av fem 10-procentiga tjänster med huvudfokus på utställningar, projekt, administration, marknadsföring, butik, medlemskap och internationella relationer. Genom att beslut fattas kollektivt av en grupp istället för en ledare, fördelas ansvaret för driften mellan olika ansvarsområden, samtidigt som flera hjärnor tänker bättre än en. Ytterligare en 10-procentig tjänst finns för att hantera marknadsföring samt 40 procent för ekonomisk koordinering. Totalt har Not Quite alltså i nuläget en heltidstjänst. Sen tillkommer det kortare anställningar, projektanställningar och andra arvoderade uppdrag av olika slag.

Not Quite består följaktligen av två föreningar, en ekonomisk där Not Quites 70 medlemmar är delägare, och en ideell som fungerar som en konstförening. Anledningen till att verksamheten är uppdelad mellan två föreningar är flera, bland annat för att vi ska kunna söka olika projekt och stöd beroende på varierande krav på organisationsform från olika finansiärer.

Ett antal ideella arbetsgrupper med olika intresseområden finns, t ex butiksgruppen som sköter butikens utformning, utegruppen som ansvarar för utemiljö, olika verkstadsgrupper, festkommittégruppen osv. De olika arbetsgrupperna har en egen budget som fastställs i början av varje år. Ca 2000 obetalda arbetstimmar genomförs av Not Quites medlemmar varje år, det motsvarar ganska precis en heltidstjänst per år.

Föryngring och förnyelse


Som så många andra faktorer kan det faktum att vi är många och “spretiga” vara en nackdel, samtidigt som det antagligen är en av våra främsta styrkor. Under 20 år har vi växt och vi fortsätter växa. Vi har sedan starten upplevt en stadig ström av nya medlemmar komma in i verksamheten, något som vitaliserar oss, och därigenom hindrar oss från att stagnera. Dynamiken mellan medlemmar och organisationen är sådan att nya medlemmar kan ha stor inverkan på utvecklingen av verksamheten. Detta kan ses som en av görokratins förtjänster. Inte minst av allt är det sant, när det kommer till vår egen styrelse. Erfarenhetsmässigt har det visat sig att nya sammansättningar i styrelsen gör att Not Quites inriktning förändras och utvecklas

Drömmen om en verksamhet som Not Quite uppkom en gång i en grupp examensstudenter på HDK vid Steneby och denna närhet till skolan är något vi fortfarande använder oss av för att attrahera nya medlemmar. Vi har en särskild form av studentmedlemskap där studenten får tillgång till att sälja sina produkter i vår butik, delta i workshops, använda sig av faktureringstjänst och arbeta i våra verkstäder. Under läsåret arrangerar vi även en del evenemang för studenter.

Ytterligare en del i att främja föryngring och ny dynamik i Not Quite är att vi de senaste tre åren erbjudit studentresidens, där studenter på konstnärliga utbildningar kan ansöka om en månads gratis vistelse i våra verkstäder och ateljéer under sommaren när Not Quite har högsäsong som besöksmål. Hittills har ungefär 30-talet studenter från hela Norden och Europa har deltagit i nämnda residence. Eftersom studenterna arbetar på området under sommartid, när flertalet av våra medlemmar arbetar mindre i våra verkstäder, så aktiveras fortfarande platsen och dynamiken i experimentet Not Quite fortlever.
Not Quite som Görokrati

Görokrati innebär för oss att den som gör har makten att bestämma utförandet.
Vad det betyder i praktiken är att medlemmarna styr Not Quites riktning och att organisationen förändras efterhand som medlemmarnas intressen skiftar. Vi har varken kvar en
verkstad eller ett återkommande event om det inte finns intresse för det bland medlemmarna. Det vill säga, om ingen har lust att hålla i ett specifikt evenemang, arbeta i en verkstad osv så försvinner den och det skapas utrymme att bilda något nytt.

Likaså uppstår och försvinner arbetsgrupper, i olika konstellationer, beroende på intresse och behov.
Görokratin är den samma för alla medlemmar, den som gör bestämmer.

I görokratin handlar arbetet i ledningsgruppen mer om samordning än bestämmande – vill en medlem uppföra exempelvis en ny festival kan en använda sig av ledningsgruppen som bollplank – har en annan medlem planerat något just där? Finns det en arbetsgrupp för området? Samma sak om en medlem vill söka projektmedel genom Not Quite eller producera utställning. Ledningsgruppens roll är att samordna för att alla aktiva medlemmar ska ha samma möjligheter. Givetvis fungerar det inte alltid så i praktiken, vilket ständigt behöver vara föremål för utvärdering och förbättringar.

Historia (den korta versionen) och annan fakta:


Not Quite bildades av en grupp examensstudenter på HDK vid Steneby 2001. På Fengersfors bruk har Not Quite verkat sedan 2002, varpå verksamheten öppnade för publik året därpå.
Not Quite hyr sina lokaler, men ser en framtid som delägare av bruket, en process som pågår just nu.

Fengersfors järnbruk grundades på 1790-talet och ombildades under 1800-talet till ett pappersbruk för att 1979 lägga ned för gott. Som mest arbetade ca 300 personer på bruket när det var aktivt.

I Fengersfors, beläget i Åmåls kommun i norra Dalsland, bor idag cirka 500 personer, varav ett 70-tal inflyttat de senaste 20 åren.

Not Quite är numera ett av Dalslands största besöksmål med ca 30.000 besökare per år. Varje år visar vi ett tjugotal utställningar på en yta av ca 1 500 kvm, i de olika utställningshallarna, utomhus och i galleriet. Förutom olika utställningsytor rymmer Not Quite flera kollektivverkstäder. Dessutom håller vi i olika evenemang såsom konserter, föreställningar, driver butik och café.

Görokrati, en checklista:

  • Ta saken i egna händer och lös problemet.
  • Den som gör har rätt att bestämma utförandet.
  • Alla medlemmars intressen är lika mycket värda.
  • Om flera medlemmar skulle ifrågasätta arbetet en/flera medlemmar gjort tas det upp till diskussion, och den som gjort kan få göra om.
  • Organisera så lite som möjligt och få så mycket som möjligt gjort genom att medlemmarnas förslag inte bromsas in av en massa konsensustyckande.


Föryngring och förnyelse