Open call

OPEN CALL #1
NOT QUITE RESIDENCE

På svenska

Gratis studentplatser på Not Quite i Fengersfors sommaren 2020!

Vill du vara en av våra gästkonstnärer på Bruket i Fengersfors?
Vi bjuder in dig som konststuderande till våra verkstäder och ateljéer under sommaren 2020. 
Passa på att möta verksamma konstnärer och hantverkare, att fördjupa dig i ett eget projekt och kanske framförallt ha en unik arbetsmiljö för en sommar. 

Här kan du undersöka ett material, genomföra en idé och arbeta självständigt i en stimulerande miljö.

I hjärtat av den rara bruksorten Fengersfors i norra Dalsland pågår sedan 2002 förverkligandet av ett levande kulturcentrum. Not Quite är ett konst/hantverkskooperativ där möten och drömmar förverkligas. En plats där yrkesrollen utmanas och utvecklas. Vi arbetar normkritiskt för en ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. 
Här har konstnärer, designers och hantverkare av skilda slag sina ateljéer och verkstäder. Här finns konsthallar, galleri, butik och café. Här ryker det från keramikugnar, ässjor och varma sågar. Här skapas utställningar med bilder på väggarna eller konceptuella performances. Här mumsas och fikas det, eller diggas till något av årets större eller mindre evenemang. Här kan man delta i kurser och workshops.

På plats finns Kollektivverkstäder inom snickeri/trähantverk, smide/metall, digital bild och fotografi, här finns även begränsad utrustning för keramiska och textila verksamheter. För andra önskemål hör av dig. 2020 får studenter en månads gratis vistelse i verkstäderna, om du önskar längre period tillkommer hyra. 

Vi är ett stort nätverk och här finns tillgång till ett brett spektrum av kunskaper och erfarenheter från medlemmar samt andra företagare på platsen. Det finns även möjlighet att få hjälp med fakturering och andra ekonomiska frågor. 

Formen för residencet är att du önskar verkstad, plats samt månad. Första veckan finns en person på plats som introducerar dig i verkstäder, visar runt på platsen och svarar på frågor. Resterande tre veckor arbetar du självständigt. I slutet av din gästperiod hos oss förväntas att du på något sätt visa publikt vad du arbetat med under perioden, genom artist talk, utställning, performance etc. Ansökan är individuell (du kan inte ha med dig en assistent).
Du behöver ha egen försäkring. 
Du behöver ordna med eget boende, Not Quite har inga boenden att tillgå, men kan i viss mån tipsa om boenden i och omkring Fengersfors. 

Intagning sker i mån av plats. 

För frågor;
mie@notquite.se

In english

Free student spaces at Not Quite in Fengersfors during the summer 2020!

Would you like to be one of our guest artists at the mill in Fengersfors? We invite you as an art student to our workshops and studios during the summer of 2020. Take the opportunity to meet active artists and craftsmen, to immerse in your own project and perhaps above all have a unique work environment for summer. Here you can explore the material, fulfill and realize an idea, and work independently in a stimulating environment.

In the heart of the picturesque mill town Fengersfors in the lake district of Dalsland Not Quite is located. Since 2002 Not Quite has been developing into a living, working culture center. 
Not Quite is an arts and crafts cooperative where ideas and encounters are made real. A place where professional roles develop and are challenged. We work in a norm critical way to create social, environmental and economical sustainability.
Here, artists, designers, and craftsmen of different kinds, have studios and workshops. There are galleries, exhibition halls, a boutique, and a cafe. Here chimneys spout smoke from forges, glowing saws, and kilns. Exhibitions are produced here, both traditional shows with framed artwork on walls to conceptual performances. At Not Quite you can sip on a nice coffee and enjoy a homemade delicious pastry or listen to some of the smaller or bigger events.  We also host workshops and courses.

There are;
Shared workshops for carpentry/woodwork, wrought iron/metal, digital imaging/photography. In addition, there is also various/limited equipment for working with clay/pottery/glass and textiles. If you have any questions, ask us! Students will get one month with no rent in the workshops. If you wish to stay longer you pay rent for that time. 

Not Quite is a big network and here you will find a wide range of knowledge and experience among members and other entrepreneurs. There is also the possibility of getting help with invoicing and other financial issues. 

The form of the residency is that you choose the workshop, place and month. During the first week, someone will introduce you to the workshops, show you around the premises and answer your questions. In the remaining three weeks you will work independently. At the end of your guest period with us, you will be expected to show publicly in some way what you have been working with during the period, e.g. through artist talk, exhibition, performance. Your application is individual (you cannot bring an assistant).
You will need your own insurance.
You will have to arrange your own accommodation. Not Quite cannot provide accommodation, but to a certain extent, we can recommend accommodation at Fengersfors or in the surroundings of Fengersfors.

Admission is done upon availability!
For questions;
mie@notquite.se

Mellan den 1 februari och 5 april 2020 kan du ansöka direkt här på hemsidan.
Bifoga pdf-fil med: 

 • Beskriv din verksamhet/ditt konstnärskap
 • Beskriv projektet du vill arbeta med i sommar och hur mycket plats du beräknar att det kan ta i verkstaden (ett självständigt arbete)
 • Bifoga bilder/filmer/dokumentation på tidigare arbeten
 • Uppge referenser, (som kan styrka din förmåga att arbeta självständigt och i ett kollektivt sammanhang, samt din maskinvana för den verkstad du önskar).
 • Beskriv vad du har för önskemål/förväntningar inför din vistelse på Not Quite.
 • Bifoga även foto på dig (om du blir antagen används fotot så att Not Quites medlemmar ska känna igen dig i verkstäderna) 

Between February 1th and April 5th 2020 you can apply directly here on the website.
Please enclose a pdf file with:

 • Describe your business / your artistry /practice
 • Describe the project you want to work with this summer and how much space you expect it to take in the workshop (independent work)
 • Send pictures/films/documentation of previous work
 • State your references to prove your ability to work independently and in a collective context, and to prove your experience of the machines in the workshop that you would like
 • Describe your requirements/expectations of your stay at Not Quite.
 • Please include a photo of yourself (if your application is accepted the photo will be used for the members of Not Quite to recognize you in the workshops)


Fyll i formuläret/Fill in the form

Describe on the application what kind of workspace you are looking for. Beskriv i ansökan vad du har för önskemål på plats.