Projekt

Den nya Bruksorten
– Det här gör vi

Fengersfors bruk är till salu! Här, på ett före detta pappersbruk i den dalsländska skogen driver sedan 2002 konstnärskollektivet Not Quite sin verksamhet. När bruket för en tid sedan blev till salu, startade Not Quite processen “DEN NYA BRUKSORTEN”, där vi tillsammans med offentliga aktörer, näringsliv och privatpersoner arbetar för att tillsammans köpa bruket och driva det vidare. 

31 januari 2020 beslutade regionutvecklingsnämnden i Västra Götaland att bevilja ekonomiskt stöd till den fortsatta utvecklingen av Fengersfors bruk. Under en projekttid på tre år ska Not Quite har vi nu fått möjlighet att växla upp arbetsinsatsen med att förverkliga visionen för Fengersfors bruk. Vi arbetar  inom fem delprojektet som kopplar till den övergripande visionen om utvecklingen på bruket. De fem delarna är: 

 1. Hållbar affärsplan

En affärsmodell för ett framtida ägarskap, juridik, investeringsplan, lånekalkyl etc. Under hösten 2019 tog det europeiska forskningsnätverket CLIC kontakt med den projektgrupp som arbetat med Not Quite och bruket. CLIC arbetar med cirkulär ekonomi kopplat till miljöer med kulturhistoriska värden. I samarbete med dem tas nu en affärsplan fram för den framtida utvecklingen på Fengersfors bruk.

 2. Kreativ Crowdfunding
– Hitta investeringskapital för förvärv

 Genom bred samverkan och kreativa metoder samla det startkapital för att kunna förverkliga fastighetsköpet. För att köpet ska bli möjligt behövs i storleksordningen minst 1-2 miljoner kronor i kontantinsats. Målet är att få in åtminstone en del av de pengarna genom en konstnärligt gestaltad crowdfundingprocess, som också skapar synlighet, engagemang och delaktighet.

Den 23 maj lanserades kampanjen BIT FÖR BIT, där ett interaktivt pussel med tusentals bitar bjuder in privatpersoner och företag att bli sponsorer för processen.  

 3. Not Quite Toxic
– Rening av markföroreningar med hjälp av växter

En genomförd miljöundersökning visar att det finns rester av tungmetaller i marken på bruksområdet. Analysen visar på måttliga halter som inte innebär några omedelbara hälsorisker, men i samband med ett ägarskifte kan det komma att ställas krav på sanering.
Nu arbetar vi med att undersöka möjligheten att sanera marken med hjälp av växter, som ett sätt att läka platsen från tidigare användning. Metoden bygger på att växter drar ut tungmetaller och andra föroreningar ur marken. En marksanering med hjälp av planteringar som gestaltas på ett konstnärligt sätt kan också bidra till att  utveckla ett av Dalslands viktigaste besöksmål.

 4. Not Quite Real
– Där nästan flygfärdiga idéer blir verklighet

Växtplats för materialbaserad innovation och ruralt entreprenörskap. Utveckling av innovationsarena i samarbete med Mötesplats Steneby. Utveckling av arena för idéutveckling och entreprenörskap med koppling till mathantverk. På Fengersfors bruk finns en idealisk plats att erbjuda som testarena för nästan flygfärdiga idéer. Idag finns två huvudsakliga inriktningar på den produktion som sker på bruket: Hantverk/ design/ formgivning /tillverkning/ slöjd – här samlat till begreppet ”materialbaserad konst”, samt livsmedelsproduktion och -förädling. Tanken är att låta dessa två spår växa parallellt till två ”arenor”. Bruket har potential att bli en plats där fler får möjlighet att pröva sina idéer mot verkligheten, med tillgång till verkstäder, utrustning och kanske framförallt ett professionellt nätverk och intressant sammanhang.
1 maj startar förstudien ” Innovationskraft på landsbygden – Innovationsplattform Dalsland” där Not Quite tillsammans med Mötesplats Steneby och forskningsinstitutet RISE tittar på hur innovationskraften på landsbygd kan stärkas. 

 5. Generalplan för byggnader och fastighet

Strategisk fastighetsplan som tar ett helhetsgrepp kring arkitektur, användning, kulturarv, teknisk status och fastighetsekonomi. Under 2020 påbörjas en fördjupad analys och strategi för utveckling av hela fastigheten att inledas. Detta arbete ska ligga till grund för den affärsmodell som samtidigt arbetas fram. Strategiskt arbete med fastigheten i sig har också bärighet på den långsiktiga ekonomiska hållbarheten. Avsikten är att hitta en affärsmodell där fastigheten kan användas på ett sätt som på sikt gör den självbärande ekonomiskt och kan användas som kapital för fortsatta investeringar. Det finns stora fysiska behov av upprustning av befintliga byggnader men också stora möjligheter till innovation och utveckling.

Följ processen på www.dennyabruksorten.se

Kontakt: Marcus Haraldsson
E-post: haraldssonfoto@gmail.com
Tel: 070 943 89 12 

BIT FÖR BIT
– Ett tiotusenbitarspussel för brukets framtid

I maskinhallen på bruket och här på webben kan du nu se och vara med i Not Quites tiotusenbitarspussel! Pusslet är en del i arbetet med att förverkliga visionen om ett nytt, långsiktigt ägarskap för Fengersfors bruk.

Var med och lägg pusslet om brukets framtid! 

2018 blev Fengersfors bruk – Not Quites hem på jorden – till salu. För att säkra platsen som arena för konst, kultur och besöksmål i en unik miljö har Not Quite sedan dess arbetet med att utforma en ny, långsiktig ägarform för Fengersfors bruk tillsammans med offentliga aktörer och näringsliv. Ambitionen är att ett bolag med begränsad vinstutdelning, där Not Quite är delägare, övertar fastigheten och utvecklar den vidare utifrån allt som finns här idag. Vårt tiotusenbitarspussel är en del i att nå det målet. Pusslet är utformat som ett interaktivt konstverk som finns i både digital och fysisk form, där varje pusselbit nu söker nu en sponsor! 

Målet är att samla in minst 2 miljoner kronor. Donationerna kommer användas till Not Quites ägarandel av Fengersfors bruk, och att förvalta och utveckla bruket enligt den vision som nu tar form med stöd av Västra Götalandsregionens region­utvecklingsnämnd. I kampanjen samarbetar vi också med företagare på bruket som sommaren 2020 gör speciella kampanjerbjudanden. Håll utkik efter dem på plats!

www.bitforbit.notquite.se 

Kontakt: bitforbit@notquite.se