Most valuable CRAFT on Earth

4 maj – 9 juni 2024

Ansök till årets Not Quite-salong senast 7 april 2024!

Not Quite söker nu verk till “Most valuable CRAFT on Earth”, en jurerad salong med syfte att lyfta och fundera över värden som skapas genom konsthantverk, slöjd och/eller en materialbaserad praktik.

I Most valuble CRAFT on Earth vill vi visa samtida materialbaserad konst och konsthantverk – och den bredd och rika kunskap som finns i genren.

Vilket värde har det för huvudet att kunna skapa saker med händerna? Vilket värde har kunskapen som sitter i händerna? Hur översätter vi begreppet Craft till svenska? Går det att mäta händernas kunskap i monetära medel?

Publikens pris om 5000 kr delas ut bland de utställda konstnärerna vid salongens finissage. 

Most valuable CRAFT on Earth öppnar lördag 4 maj under Not Quites säsongsöppning och Craft Days.

Villkor

 • Du kan ansöka med upp till 3 verk. 
 • Sista dag för ansökan är 7 april kl 23:59. Ansökningar som kommer in efter sluttiden avslås. 
 • En oberoende jury kommer välja ut verk för ’Most valuable CRAFT on Earth’.
 • Antagna verk är försäkrade av Not Quite under utställningsperioden, försäkring under transport är utställarens ansvar.
 • Antagna verk skall vara Not Quite tillhanda 20 april 2024.
 • Hämtning av ej sålda verk sker vid avslutad utställning.
 • Not Quite förbehåller sig rätten att använda bilder på antagna verk i marknadsföring av salongen.
 • Not Quite tar ut en försäljningsprovision om 30% inkl moms.

Apply for this year’s Not Quite salon by April 7, 2024!

Not Quite invites you to ”Most valuable CRAFT on Earth”, a juried salon with the aim of questioning, elevating and thinking about values ​​created through arts and crafts and/or a material-based practice.

What value does it have to be able to create things with the hands? What is the value of the knowledge to make craft? How do we translate the term Craft into Swedish? Can the knowledge of the hand be measured in monetary values?

Most valuable CRAFT on Earth opens Saturday May 4 during Not Quite’s season opening and Craft Days.

The audience prize of SEK 5,000 is awarded among the exhibited artists at the end of the salon.

Terms

 • You can apply with up to 3 works.
 • Last day for the application is April 7 at 23:59. Applications received after the closing time will be rejected. 
 • An independent selection committee select the works for ’Most valuable CRAFT on earth’
 • Your works insured by Not Quite while they are exhibited, insurance during transport is your own responsibility.
 • Selected works must be delivered to Not Quite by April 20, 2024.
 • Unsold works can be collected at the end of the exhibition period.
 • Not Quite reserves the right to use images of accepted works in marketing the salon.
 • Not Quite charges a sales commission of 30% including VAT.
Endast av statistiska skäl gentemot våra finansiärer/Only for statistical reasons vis-à-vis our financiers
Work 1, title
Work 1, material, size, price (Including VAT if applicable)
Work 2, title
Work 2, material, size, price (Including VAT if applicable)
Work 3, title
Work 3, material, size, price (Including VAT if applicable)
Nedan laddar du upp foton på max tre verk. (max två foton per verk)märk fotona verk 1, verk 2, verk 3.. /Here you upload photos of a maximum of three works. (max. two photos per work) label the photos work 1, work 2, work 3..
När du skickar in detta formulär går du med på ansökningsvillkoren ovan. When you send in this form you agree to the application conditions above.