VIRGULTA VIRENTIA

• ISADORA ISRAEL •

 VIRGULTA VIRENTIA

Scannat i ett frusen nu. En prolog som börjar i ett hörn för att äntligen rapportera hela händelseförloppet … Vatten som “Livets källa” klargjordes med jämn torrhet, med luften som en paus och gränsen mellan vad hon såg och vart hon längtade. 

Det är fångat, inte i motiv, utan i handling. Handlingen drar henne, försöker berätta något. Olika formler i en infrastruktur. Strukturen faller ur karaktär och blir fördriven och opålitlig. Kedjelänkarna som stängsel fungerar som gränser som lätt förstörs och som puttar henne i olika ordningar. Platsen reflekterar resterande platser och rör sig alltid i någon riktning mellan lager av filter som spricker lätt. Hon lämnar bilden för att låta intuitionen ta över. 
Obefolkade och grova, svåra att komma till. Hon tittar på det och finner sig kolonisera det bara genom att fånga skenbilden, minnas den. Reproducerade och snabba iaktagelser saktas ner, perceptionen expanderar och stör pappersytan tills den sönderfaller – hon uppfinner sätt att glömma. 
Att tro på den här platsen; den växer under tryck. Det är i ett område nära intill med förlorade och bortkastade saker som har blivit kvar, en konstig zon som ständigt är i ett tillstånd av dekreation. Det strukturerar och sönderfaller och vänder sig sedan för att göra det igen. Det finns också ett vattentorn med en underliggande reservoar. En gång en gåva. 

En diabild hittades på marken i området nära intill med en trädgårdsgrav på där det finns en berättelse baserad på en korsfästelse och uppståndelse. Ett hål på jorden blir heligt. Det verkar vara i avgrund. En passage du inte kan gå igenom bara genom att titta på den, men skönheten läcker ut. 

Det var speciellt, men hon hade aldrig varit där. Nu finns den, platsen där saker har hänt. En plats för offer, mord och uppståndelse. Varje entré är en utgång. Den öppnar sig. Du går in, du går ut i en virvel – som en snurrande dansare kan inget mer förklaras. 

Isadora Israel, född 1988 i New York, är konstnär och verksam i Göteborg. Hon tog sin kandidatexamen i design på HDK-Valand 2021. 
Isadora arbetat främst med teckning som medium, men även fotografi, installation och text. 

Hemsida: www.isadora-israel.com 

E-post: isadoraisrael@hotmail.com 

Tel: 0722256171 

 VIRGULTA VIRENTIA

Scanned in a frozen now. A prologue that begins in a corner to finally report the whole course of events … Water as the “Source of Life” was clarified with even dryness, with the air as a pause and the boundary between what she saw and where she longed.

It´s captured, not only in motives, but in handling them. The plot drags her, tries to tell her something. Different formulas in an infrastructure. The structure falls out of character and becomes displaced and unreliable. The chain links as fences act like boundaries that are easily destroyed, putting her in different orders. She leaves the picture to let the intuition take over. Filtered layers and rugged surfaces that crack easily. This place reflects the remaining places and can move in any direction. Unpopulated and rough, hard to get to. She looks at it and finds herself colonizing it just by capturing the appearances, remembering it. Reproduced and rapid visions become degraded, perception expands and disturbes the paper surface until it disintegrates 

– she invents ways to forget.
To believe in this place; it grows under pressure. It is in an area close by where lost and wasted things have remained, a strange zone that is constantly in a state of decreation. It structures and decays and then turns to do it again. There is also a water tower with an underlying reservoir and ones a gift.

A diapositive was found on the ground in the area close by with a garden tomb on it, where there is a story based on a crucifixion and resurrection. A hole in the ground becomes holy. It seems to be in abyss. A passage you can´t go through just by looking at it. But the beauty leaks out. 

It was special, but she had never been there. Now it exists, the place where things happened. A place of sacrifice, murder and a resurrection. Each entrance is an exit. It opens. You go in, you go out in a twirl – like the spinning dancer nothing more can be explained.

Isadora Israel, born 1988 in New York, is an artist based in Gothenburg. She took her Bachelor degree in design at HDK-Valand 2021.
Isadora works mainly with drawing as medium, but also photography, installation and text.

Website: www.isadora-israel.com

Email: isadoraisrael@hotmail.com

Tel: 0722256171